boomcontrole en onderzoek

Indien er twijfel bestaat over de conditie, de breukgevoeligheid of de stabiliteit van een boom wordt er visuele boomcontrole (VTA (visual tree assessment)) uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek wordt er een verslag opgemaakt waarin de boom al dan niet als veilig wordt aanschouwd.
Wanneer de boom een verhoogd risico inhoudt, kan er nader bekeken worden welke maatregelen men kan treffen. Indien er vermoeden van houtrot in de stam is kan aan de hand van een tomograaf een duidelijk beeld gegeven worden over de toestand van het hout op de gemeten hoogten.
Bodemonderzoek

Wanneer een boom ziekteverschijnselen vertoont of wanneer de groei stagneert zit het probleem vaak in de bodem. Daarom is een bodemonderzoek vaak nodig, gevolgd door het uitvoeren van een groeiplaatsverbetering door middel van de plofmethode, dit is het decompacteren van de bodem en het injecteren van meststoffen en stimulerende middelen voor de wortelgroei.